OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

Pártystany-Jičín s.r.o.

so sídlom Hrušňová 1201, 50601 Jičín, Česká republika

identifikačné číslo: 034 40 818

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.partystan-predaj.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Pártystany-Jičín s.r.o., so sídlom Hrušňová 1201, 50601 Jičín, Česká republika, identifikačné číslo: 034 40 818, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89 / 2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci" ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.partystan-predaj.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom nebo českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom nebo českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Šibeňák 892, 50601 Jičín;

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2301163566/2010, IBAN CZ9820100000002301163566, BIC FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (ďalej len "účet predávajúceho").

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaní s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@partystan-predaj.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Odstúpi Ak kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Odstúpi Ak kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@partystan-predaj.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretia kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Holín 60, 50601 Holín, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@partystan-predaj.sk, telefón +420772000111.

 

V Jičíne dňa 1.1.2015


BEZPEČNOSTNÉ PREDPIS PRE PREVÁDZKU , OBSLUHU A ÚDRŽBU pártystany , altány , nožnicových stanov , MOBILNÝCH GARÁŽOU , SKLADOVÝCH HAL


1. ÚČEL A PLATNOSŤ

1.1 Účelom tohto bezpečnostného predpisu je upraviť pracovné a technologické postupy pre používanie pártystanov , altánov , nožnicových stanov , mobilných garáží a skladových hál tak , aby sa v čo najväčšej miere obmedzila možnosť vzniku ako pracovných úrazov zamestnancov , tak aj úrazov zákazníkov na uvedenom zariadení . Ďalej tento predpis upozorňuje na konkrétne riziká možného ohrozenia života a zdravia pri prevádzke na týchto zariadeniach a uvádza možnosti ich zníženia .

1.2 Tento dokument platí pre manipuláciu , obsluhu a údržbu takýchto zariadení a je záväzný pre všetky osoby , ktoré s týmito zariadeniami akýmkoľvek spôsobom manipulujú alebo je používajú .

2. ZABEZPEČENIE BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

2.1 Zaškolenie a zácvik zamestnancov a zákazníkov

2.1.1 Manipulovať s uvedenými zariadeniami môžu iba osoby staršie ako 18 rokov veku a právne spôsobilé , ktoré sú dôkladne a preukázateľne oboznámení a zaškolení .

2.1.2 V priebehu zaškoľovanie osoby musia byť tento preukázateľne oboznámený : s týmto Bezpečnostným predpisom , s návodom výrobcu pre používanie konkrétneho zariadenia .

2.1.3 V priebehu zoznámení si musia pracovníci obsluhujúci zariadenie osvojiť najmä : Dodržiavanie bezpečnostných predpisov , bezpečnú manipuláciu s konštrukciou pri zostavovaní zariadení , riadne používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP )

2.2 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia

2.2.1 Pred prvým použitím je nutné z jednotlivých dielov konštrukcie zariadení odstrániť ochranný , konzervačný olej .

2.2.2 So zariadením je nutné manipulovať opatrne , predíde sa tak jeho poškodeniu .

2.2.3 Stabilita zariadenia musia byť bezpečne zaistená . Samotná konštrukcia zariadenia je koncipovaná tak , že pri správnom zostavení je zariadenie samo o sebe stabilný . Pre bezpečnejšie stabilitu zariadenia je odporúčané zabezpečiť ju kotviacim zariadením , ktoré nie je súčasťou dodávky a je možné ich objednať u dodávateľa.

2.2.4 Zariadenie sa nesmie používať vo vetre, je vždy nutné neodkladne odstrániť sneh zo strechy zariadení. Zariadenie nemá osvedčenie preukazujúce odolnosť proti vetru a zaťaženiu snehu.

2.2.5 Je nutné pravidelne dôkladne kontrolovať kotvenie zariadenie k jeho podkladu .

2.2.6 Zariadenie je nutné rozkladať pri teplote min.10 ° C.

2.2.7 Zariadenie sa NESMIE používať , ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená alebo chýba .

2.2.8 Skladanie a rozkladanie zariadenia je potrebné uskutočňovať v dostatočnom počte osôb podľa rozmeru zariadení .

2.2.9 Zariadenia môžu byť namontované iba na rovných a spevnených plochách .

2.2.10 Vo vnútri zariadenia a vo vzdialenosti menšej ako 2m od zariadení je zakázané používanie akéhokoľvek zdroja ohňa , ktorý by mohol spôsobiť vzplanutie a požiar ( napr. otvorený oheň , grilovacie zariadenie , plynové variče a zariadení , rôzne horáky a pod ).

2.2.11 Zariadenia s plochou väčšou ako 50m2 sa nesmie používať pre organizovanie verejných akciu, lebo nezodpovedá norme EN 13782.

2.3 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu

2.3.1 Manipulovať s uvedeným zariadením môžu len osoby , ktoré sú na to preukázateľne zaškolení .

2.3.2 Pri manipulácii musia osoby vždy pozorne sledovať zariadení a včas rozpoznať možné riziko poranenia .

2.3.3 Ak dôjde k narušeniu plynulej manipulácie ( spoje rúrok nejdú dobre do seba a pod ) je zakázané vykonávať toto nadmernou silou .

2.3.4 Všetky trubky konštrukcie treba zasunúť do konca spojky , aby konštrukcia nemala medzery . Spoje konštrukcia musí byť vždy zoskrutkované .

2.3.5 Obsluha musí dbať na svoju bezpečnosť , najmä vzhľadom k manipulácii nad hlavou , kde hrozí riziko poranenia hlavy pádom materiálu . Pri tejto manipulácii sa dôrazne odporúča používať ochranu hlavy .

2.3.6 Pri manipulácii so zariadením musí obsluha používať plnú obuv s plnou špičkou a pätou .

2.3.7 Pri manipulácii s časťami zariadenia , ktoré majú ostré hrany , musí obsluha používať ochranné pracovné rukavice .

2.4 Zakázané činnosti pri obsluhe a používaní zariadení

Vzhľadom k možnému riziku vzniku úrazov pri manipulácii s uvedenými zariadeniami sa na ochranu života a zdravia osôb vykonávajúcich ich obsluhu určujú ďalej uvedené činnosti , ktoré sú zakázané :

2.4.1 Manipulovať so zariadením v nedostatočnom počte osôb .

2.4.2 Používať zariadenia vo veternom počasí .

2.4.3 Vykonávať akékoľvek úpravy konštrukcie zariadení , ktoré nie sú povolené v Návode na obsluhu .

2.4.4 Používanie zdrojov zapálenia pozri bod . 2.2.10 tohto Bezpečnostného predpisu .

2.5 Bezpečnostné požiadavky na priestor / plochu , kde je umiestnené zariadenie

2.5.1 Priestor / plocha , na ktorom sa zariadenie nachádza , musí byť udržiavaný v stave , ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb .

2.5.2 Priestor / plocha musí byť rovný a spevnený .

2.5.3 Nad priestorom / plochou , na ktorom sa zariadenie nachádza , nesmie viesť elektrické vedenie .

2.6 Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP )

2.6.1 Osoby , ktoré manipulujú so zariadením , musia používať nasledujúce osobné ochranné pracovné prostriedky :

- Manipulácia s časťami s ostrými hranami OCHRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE

- Manipulácia so zariadením OBUV S PLNOU špičkou a pätou

- Manipulácia nad hlavou OCHRANA HLAVY

2.7 KONTROLY

2.7.1 Pred uvedením do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná :

- Kontrola správneho ustavenie zariadení

- Kontrola spoľahlivosti všetkých kotviacich prvkov zariadenia (ak sú súčasťou dodávky )

- Kontrola úplnosti a celistvosti častí konštrukcie

- Kontrola pevnosti uchytenia všetkých plachiet

2.8 PRACOVNÉ RIZIKÁ A OPATRENIA NA ICH ODSTRÁNENIE

2.8.1 Pojem " charakter výskytu rizika " vyjadruje pôsobenie rizika vzhľadom k času , k vykonávanej činnosti , apod Pôsobenie rizika môže byť napr trvalé , obmedzené iba na dobu manipulácia s nástrojom , obrobkom , apod

2.8.2 Pod pojmom " zdroj rizika " sa rozumie jeho bližšie určenie . Napr . na zariadenie sa vyskytujú rôzne druhy mechanického riziká , jedným z nich je riziko porezania a konkrétnym zdrojom tohto rizika je manipulácia s časťami s ostrými hranami .

2.8.3 " Príčinou rizika " je nebezpečný stav zdroja rizika alebo jeho pôsobenia na okolie . Tým môže byť napr neukotvené zariadenie apod

2.8.4 " Nebezpečenstvo " , ktoré osobám vystaveným rizikám ohrozenia ich života a zdravia hrozí , môže byť napr porezania , pád materiálu , apod

3. OPATRENIA PRE PRÍPAD MIMORIADNE UDALOSTI

3.1 Za mimoriadnu udalosť sa v danom prípade považuje najmä vznik požiaru , alebo vznik úrazu .

3.2 Opatrením proti vzniku požiaru sa stanovuje povinnosť mať v priestore zariadení vždy umiestnený prevádzkyschopný prenosný hasiaci prístroj .

4. ZODPOVEDNOSŤ

4.1 Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých ustanovení tohto predpisu majú všetky osoby , ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s uvedenými zariadeniami .

Zvlášť dôležitá je v tomto smere zodpovednosť pracovníka dodávateľa :

4.2 Príslušný pracovník dodávateľa je najmä zodpovedný za to , že :

- Osoba vykonávajúca obsluhu zariadení je k tejto činnosti preukázateľne oprávnená pozri bod 2 tohto predpisu .

- Za preukázateľné oboznámenie s Bezpečnostným predpisom sa považuje aj súhlas objednávateľa s obchodnými podmienkami dodávateľa , ktorých neoddeliteľnou súčasťou je tento Bezpečnostný predpis .

4.3 Osoba oprávnená na obsluhu zariadenia - pártystanov , altánov , nožnicových stanov , mobilných garáží a skladových hál je zodpovedná najmä za :

- Plnenie požiadaviek predpísaných pre obsluhu tohto zariadenia

- Dodržiavanie predpísaných zakázaných činností pri obsluhe zariadenia

- Dôsledné používanie určených OPP

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

5.1 Plachty zariadenie možno umývať mydlovým roztokom .

5.2 Pleseň a škvrny vzniknuté vlhkosťou odstraňujte jemným chlórovým roztokom . Dodržiavajte pokyny výrobcu a chlórový roztok najskôr vyskúšajte na mieste , ktoré nie je vidieť . Týmto spôsobom sa uistite , či nedochádza k zmene zafarbenia .

5.3 Zariadenie sa nesmie skladať ani baliť vo vlhkom stave . Vždy ho pred tým nechajte úplne vyschnúť .